Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen, door ons aan de klant bevestigd, zijn al onze leveringen en verkopen onderworpen aan de hierna volgende verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden spijts elk afwijkend of strijdig beding dat zou kunnen voorkomen in briefwisseling, documenten, bestelbons, formulieren e.d. uitgaande van de klant. Door het plaatsen van bestellingen verzaakt de klant uitdrukkelijk zich te beroepen op zijn verkoop- of aankoopvoorwaarden.
 2. Onze prijsaanbiedingen zijn geldig voor aanvaarding binnen 30 dagen. De overeenkomsten, afgesloten door onze agenten en/of vertegenwoordigers zijn enkel bindend na schriftelijke bevestiging van onzentwege, zelfs indien de agenten en/of vertegenwoordigers het voorwaardelijk karakter van hun tussenkomst verzwegen hebben.
 3. Opmerkingen aangaande door ons verstuurde orderbevestigingen dienen door de klant medegedeeld te worden binnen 48 uur na datum van verzending. Na die termijn worden dienaangaande geen klachten meer aanvaard en zal de klant ertoe gehouden zijn de bestelling, zoals door ons bevestigd, af te nemen.
 4. Behoudens bijzondere en uitdrukkelijke waarborg is de levertermijn, gesteld door de klant, niet strikt toepasselijk. Vertraging van levering, van welke omvang ook, kan ons niet blootstellen aan betaling van enige schadevergoeding. De levertermijnen, door ons gesteld, worden uitsluitend ter inlichting en bij benadering meegedeeld, zonder enige verbintenis van onzentwege.
 5. Wij behouden ons het recht voor om de te leveren hoeveelheid te verminderen of uit te voeren leveringen te annuleren, mocht blijken dat de verkochte producten door onze eigen leveranciers niet, of in onvoldoende mate ter beschikking werden gesteld. Onze beslissingen dienaangaande zullen geen aanleiding kunnen geven tot het vorderen van enige schadevergoeding.
 6. Klachten m.b.t. de geleverde goederen, van welke aard ook, dienen binnen de 48 uur na datum van levering medegedeeld te worden. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.
 7. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding worden de goederen geleverd te Wommelgem, op ons adres. Derhalve reizen de goederen op risico en kosten van de koper.
 8. Al onze facturen zijn betaalbaar te Wommelgem. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding zijn ze contant betaalbaar.
 9. Alle niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1% maand opleveren, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bovendien zal op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15%, met een minimum van 40 euro.
 10. De aanvaarding van een wisselbrief geldt niet als schuldvernieuwing.
 11. Bij niet betaling van een factuur, van een wissel, een effect of enig ander betaaldocument op de vervaldag, wie ook de begunstigde is, worden al de ons door de klant nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Alle sommen welke de klant nog zouden toekomen, ten welke titel dan ook, zullen aan ons afgestaan worden ten belope van de ons verschuldigde bedragen. Alle door ons nog uit te voeren bestellingen zullen kunnen worden geannuleerd, ook al mochten zij reeds volledig of ten dele betaald zijn geworden.
 12. Zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn eigen verplichtingen op te schorten.
 13. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De domiciliëring van wissels betekent geen afwijking op deze regel.